• Baner:                            . .
 • Baner: . .
 • Baner:                          . .
 • Baner:                              . .
 • Baner:                               ' '
Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Dyrektor OPS w Rzepinie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny
07 2019

Dyrektor OPS w Rzepinie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzepinie
 
1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
- osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
- osoba  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
- osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
-znajomość regulacji z zakresu:  ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny): 
- wysoka kultura osobista, 
- umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, 
- znajomość zagadnień związanych z problematyką społeczną, 
- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, 
- znajomość przepisów prawa dotyczących zajmowanego stanowiska, 
- kreatywność, odporność na stres, 
- znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
- prawo jazdy Kat B i posiadanie własnego środka transportu.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-  opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, we współpracy z członkami rodziny i przy konsultacji z pracownikiem socjalnym
-  udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
-  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych,  
   wychowawczych z dziećmi,
-  wspieranie aktywności społecznej rodzin,
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków rodziny,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
-  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
-  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
-  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się  w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

4. Informacja o warunkach pracy:
a) Rodzaj pracy: praca w środowisku na terenie Gminy Rzepin, stanowisko: Asystent Rodziny
b) Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepinie 
c) Wymiar czasu pracy: pełny etat,  asystent rodziny będzie pracował  w miejscu zamieszkania rodziny, a także poza miejscem zamieszkania rodziny między godziną 7:30 a 20:00, jednakże czas pracy nie może przekroczyć 40h w tygodniu.

5. Wymagane dokumenty, jakie winna złożyć osoba ubiegająca się o przyjęcie:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,                                                                
g) oświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
h)oświadczenie kandydata o tym, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, 
i) oświadczenie kandydata, o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,                                                                                                                    
j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
k) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
• ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.
Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie.
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Komplet  dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem   „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny”   należy składać: osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie lub drogą pocztową – listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepinie ul. Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin
w terminie do dnia: 18 stycznia 2019 r.
 
7. Inne informacje:                                                                                                                                                                                 
- Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie niekompletne lub  po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
- Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie lub drogą pocztową.
- Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 
                                                                                                Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzepinie
 
                /-/ Sławomir Karatysz
 
 
           Rzepin, dnia 7 stycznia 2019 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją