• Baner:                            . .
 • Baner: . .
 • Baner:                          . .
 • Baner:                              . .
 • Baner:                               ' '
Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Projekt unijny "Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w woj. lubuskim"
29 Październik 2018

Projekt unijny "Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w woj. lubuskim"

 
 
"Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w woj. lubuskim"  - projekt, którego założeniem jest uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych, umożliwiających uzupełnienie, zmianę lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu. Projekt uwzględnia popytowy system dystrybucji usług rozwojowych, dlatego Uczestnik Projektu wybiera samodzielnie kurs według swoich potrzeb z Bazy Usług Rozwojowych dostępnej pod adresem:
 
Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.Projekt skierowany jest do osób dorosłych (25-64 l.) oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lat zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych lub pozaszkolnych zamieszkujących województwo lubuskie.
 
W szczególności projekt jest skierowany do:
- osób 50+
- osób z niepełnosprawnościami
- osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)
- osób zamieszkujących obszary wiejskie
 
Celem projektu pn. "Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w woj. lubuskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej "Nowoczesna Edukacja", działanie 8.5 " Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych" RPO Lubuskie 2020, jest zwiększenie umiejętności zawodowych osób dorosłych- zgodnie z SZOOP RPO-L2020.
 
W przypadku pytań ze strony potencjalnych Uczestników Projektu bardzo proszę o przekierowywanie zainteresowanych osób do Biura Projektu mieszczącego się w Zielonej Górze przy ulicy Bohaterów Westerplatte 30.
Dostępny jest również numer telefonu (68) 451-08-88 wewn. 305 pod którym zainteresowane osoby otrzymają informacje dotyczące całego przedsięwzięcia.
Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu, lub wysłać pocztą na adres:
4System Polska sp. z o. o.
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra
Zapraszam również do odwiedzenia strony internetowej projektu na której dostępne są wszystkie dokumenty rekrutacyjne do pobrania.
Projekt realizowany jest wyłącznie na terenie woj. lubuskiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją